افراد آنلاین
17 کاربر آن‌لاين است (1 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت مقالات)
ادامه...
مقالات :: مشاهیر تربت جام
عشق از دیدگاه شیح احمد جام

عشق از دیدگاه شیح احمد جام


کمی بیشتر در مورد کتاب انس التائبین
نام كتاب انس التائبين و صراط الله المبين است و به نام انيس التائبين هم در تذكره ها أمده است اين كتاب در دهه اول قرن ششم هجري نوشته شده است

شيخ الاسلام در باب اين كتاب گفته است كه:
...وچون تائبان و یاران ما بسیار گشتند و به هر ناحیتی افتادند ممکن نبود آمدن ایشان به هر وقتی از ما درخواست کردند و سئوالها کردند که مارا به هر چیزی از این طریقه ها اشارتی کند تا دلهای مارا انسی و راحتی باشد چون سوال کردند روی باز زدن نبود

شیخ میگوید دوستان از ماخواستند تا درباب مسایل شرعی کتابتی کنیم اما دیدم که در این باره کتاب زیاد است و این باعث نگارش این کتاب گردید. این کتاب در45باب است که به ترتیب مسائل مختلف طبقه بندی شده و خود شیخ هم در باره ابواب کتاب میگوید:
و این کتاب بر چهل و پنج باب نهادیم و بر ترتیب نبشتیم تا اگر کسی در بابی از این ابواب نظر خواهد کرد بر وی اسان شود.

شیخ احمد در جایی به انگیزه خود در تصنیف این کتاب چنین اشاره میکند:
اما بدان که ما این کتاب را آغاز کردیم نه برای جنگ و تعصب را کردیم و نه برای بد گفت مسلمانان را و نیز نه برای آن تا در میان مردمان ما را ثنا گویند و بستایند از بهر این همه هیچ چیز نیست الا از برای رضای خدای عزوجل .و نیز میبینیم که هر کس راخواجگی یا تن آسایی می آرزو کند یا بد معاملتی یا زرقی یا میخواهند که بدعتی آشکار کنند می نتوانند کرد همه این طریق درویشان فرادست گرفتند و این همه که بردادیم در این طریق تعبیه کردند و برخاستند و گردجهان میگردند و هر کجا نوتائبی یا کسی که اورا مراد کار خدای عزوجل میباشد گرد ایشان می برآیند و ایشان را از راه حق می بگردانند و در کوی هوی و بدعت می اوگنند و راه اباحت و زندیقی در ایشان می کارند تا لاجرم می بینی که علم هوی چون بلند گردید و موج فتنه چون برخاست و راه بدعت چون آشکار گردید.

ما از سرغیرت این کتاب را فرادست گرفتیم و به الهام حق سبحانه و تعالی این را بیان کردیم چون به الهام حق میکنیم دانند که مداهنت نتوان کرد . واز آن این همه عذر در پیش باز می خواهیم که کسانی هستند که در راه بدعت افتاده اند و نمی دانند که در راه بدعت می روند مقصود ایشان نه بدعت است این عذر از بهر ایشان می خواهیم و این کتاب را از بهر ایشان تا بو که درنگرند و دراندیشند و بازگردند...ما این کتاب را از بهر سود ایشان میکنیم نه از برای زیان ایشان .

ابواب این کتاب در باره: عقل و عاقل-معرفت و عارف--توحید و موحد--سنی و جمعی--بیدار و بیداری--اخلاص و مخلص--هوا و هوادار--علم و عالم--پیر و اقتدا--مرید و ارادت طلب و طالب--شریعت و حقیقت--راه و مرکب راه--یار و یاری--توفیق و موفق--صوفی و درویش--مبتدی و منتهی--معجزه و کرامات--دنیای خاص و دنیای عام --حرص و همت--زهدو زاهد--قناعت و قانع --تقوی و متقی--توکل و متوکل--تفویض و مفوض --شکر و شاکر--صبر و صابر--فقر و فقیر--نموده و دیده و خداوند دیده--وجد و واجد--عشق و عاشق -سماع -راه اولیاءوابدالان-تصرف در راه اولیاء-مومن و مسلمان-خاطر خیر و خاطر شر-نیک گفتن و بدگفتن--شاهد بازی-نصیحت و ناصح--مدعی صادق ومدعی کاذب-مکاید ابلیس-سخن محققان-ادب باخلق و ادب با حق است که به شرح و تفاوتهای آن میپردازد.

در این کتاب شیخ جام درباره حسین منصور حلاج چنین اظهار نظر می نماید: " همچنان که کیمیا بر آهن افکنی، آهن را زرگرداند اما کیمیا نگرداند، آن آتش نیز (آتش عشق و شوق و نیاز به حق) همچنان کند. سوخته را آتش کند و از سوختگی ببرد و از خودی خویشتن معزول کند و آتشی فراکردن گیرد. اما نه آن آتش باشد که با آن خاکستر نباشد. چون آن سوخته سیاه و نرم آتشی فرا کردن گیرد هر که فرا نگرد گوید: تو نه آن سوخته نرم و سیاهی که بودی؟ تو را این سلطانیت از کجا آمد؟! گوید: آری! من همانم که تو دیدی ولیکن یک بار برق عنایت ازل بر ما گذری کرد ما را از او توشی رسید و ما سوخته او گشتیم اکنون از آن وقت باز ما در انتظار او بودیم تا بو که یک بار دیگر برما گذری کند، همه عمر در انتظار آن فرا سر آوردیم. همه آخر انتظار ما فرا سر آمد و آفتاب و حال من از میغ فراق بیرون آمد و صبح صادق من از شب ضلالت بردمید و آن برق ازل که مرا به وی داد، امروز رنگ خویش داد و خستگی مرا مرهم آمد و می دانم که این نه منم که این همه اوست و فضل و عنایت اوست و هرکه را با او این عنایت بکنند او، همه او را بیند، هیچ خود را نبیند و از خود هیچ پیوند نبیند. از آنجا بود که آن جوانمرد گفت: اناالحق! "

و نیز متون زیر برگرفته از این کتاب است:
ما همه توبره از پس پشت افکنده ایم
اگر عبادتی کنی چنان خواهی که همه عالم ببینند و ترا بدان بسناسند و ترا سجود کنند و اگر صدقه ای بدهی باید که همگان بدانند و اگر از آن درم حرام بر درویشی نفقه کنی هزار تصوف بکنی که آیا این مرد خود اهل است که من نان بوی دادم؟ آیا که این از مردان خدای تعالی هست یا نه؟ بسیار دراندیشی تا آخر خود هیچ نکنی و ای مرد! این گدایی دروغزن است افسوس باشد که به وی دهی!
مه همه توبره باز پس پشت افکنده ایم و توبره دیگران در پیش چشم نهاده و عیب گفتن و بهتان پیشه گرفته و دعوی از علیین در گذشته ! اگر ما را درد کاری گرفتی ما را با دیگران و سخن دیگران چه کار بودی؟

راه راهزنان دین و راه هیمه کشان
راهزنان دین بسیارند و دعوی راهبری میکنند و بر سر راهها نشسته اند و خلق را با خود دعوت میکنندکه: راه راست این است که ما میرویم! آن راهها که خلق را بدان دعوت میکنند راست همچون راه هیمه کشانی است که به کوه بالا میشوند نخست راه فراخ و نیکو مینماید چون فرارفتن آیی هر زمان باریکتر شود . راست به میان کوه رسد راه گم شود و مرد متحیر گردد. هر چند کوشد تا راه نگه دارد نتواند از باریکی و تاریکی. مرد سرگشته شود که راه نبیند و نه سرایی و نه منزلی داند. هرچند که میکوشد هیچ راه فرا خویش نداند هر زمان متحیر تر باشد این راه راهزنان دین است.
زیر عنوان ها
  1. کمی بیشتر در مورد کتاب انس التائبین
صفحات:
« 1 (2)
مقاله قبلی >> ابوالوفای بوزجانی شیخ الاسلام احمد جامی نامقی از زبان عبدالرحمان جامی << مقاله بعدی
ترک بک
  • آدرس: http://torbatjam.com/modules/article/view.article.php/c3/123
  • ترک بک: http://torbatjam.com/modules/article/trackback.php/123
رای
10987654321
API: RSS | RDF | ATOM
سایت تربت جام & Copyright© admin
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

بیشترین خوانده شده
در آداب اسلامي توصيه هاي ويژه اي براي تغذيه در دوران بارداري وجود دارد. اين امر نشان دهنده ي اهميت اين زمان و نيز نقش تغذيه در آن است.
مجموعه آرامگاهی شیخ الاسلام احمد جامی یکی از بزرگترین مراکز زیارتی شرق ایران است که در قرن نهم به اوج شکوفایی خود رسید. این مجموعه که وسعتی حدود (64000) متر مربع دارد... .
تربت جام از لحاظ فرهنگ موسیقیایی یکی از غنی ترین مناطق ایران است. این مهم به دو صورت نمود پیدا می کند؛ نخست موسیقی مقامی تربت جام که شامل مقامهای آوازی و سازی است که به وسیله ی ...
برخي از علائم اختلال اعتیاد اینترنتی عبارتند از:
مشکلات میان فردی و یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسئولیتهای مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسئولیتهای فردی، کناره‌گیری پس از دست کشیدن از اینترنت، کج خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، آن‌لاین ماندن بیش از زمان برنامه‌ریزی شده، دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی‌توجهی به سلامت شخصی و بی‌خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت.
در روزگار سلجوقيان ، در سال 440 هجري قمري در قريه نامق ، از سلسله جرير بن عبدالله (از صحابي معروف) کودکي چشم به جهان گشود که او را احمد خواندند و بعدها به احمد جامي نامقي شهرت يافت... .
نورالدين ابوالبركات عبدالرحمن بن نظام‌الدين احمد بن شمس‌الدين محمد جامي نامي‌ترين شاعر و نويسنده دانشمند و عارف قرن نهم هجري است. برخي از پژوهندگان او را بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ و خاتم شاعران بزرگ پارسي‌گو ...
حجة الإسلام زین الدین ابوحامد امام محمد غَزّالی طوسی، یکی از بزرگترین متصوفین، فلاسفه و اندشمندان علمای اسلام در قرن پنجم و ششم هجری می باشد. بزرگمردی که در انواع رشته های علوم اسلامی سرآمد دانشوران روزگار خود گشت...
در كتاب لغت موسيقي نوشته افراسياب بيگ لي كلمه‌ي مقام كه به صورت موغام يا مغام هم نوشته مي‌شود، به عنوان مجموعه‌ي صداها و پرده‌هاي مختلف كه بر اساس يك كوك واحد ...
تربت جام ، كهن دریا عرفان، واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران زمین به مانند شهرها و مناطق دیگر آن با حوادث و فراز و نشیب های تاریخی و روند شكل تدریجی مواجه بوده است. دورانی كه این شهر، روستایی كوچك به نام معدآباد ...
تربت جام امروزه از محله های مختلفی تشکیل گردیده که نامگذاری این محلات یا به علت تجمع قومی بوده و یا به سبب مهاجرت روستاییان به شهر صورت گرفته است و یا به خاطر حوادث و سکونت اشخاص به خصوصی صورت گرفته است. قصد ما بر این است که در این قسمت به شناسنامه این محلات مختلف تربت جام بپردازیم.
تازه ترین مقالات
موسيقي مقامي (محلي)، بدوي ترين شكل موسيقي است كه از زمانهای دور برای ما به يادگارمانده است. این نوع موسیقی درهركشوری ، متناسب با بوم و محيط جغرافيايي و انساني آن كشوردرهم آميخته و جزئي از فرهنگ آن کشوري محسوب ميشود. به راستی کسی زمان دقیق پیدایش مقام را نمی داند. مقام نمی تواند یک تصنیف یا ترانه باشد. مقام پیشینه ای دارد به وسعت تاریخ وآدمهایش....
تواناتک: IMEI یک کد ۱۴ رقمی چیست است که باید در هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود منحصر به فرد باشد و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. از آن...
یک پلنگ که برای شکار خیز برداشته، یک قوچ اوریال با شاخهای تابیده اش، یک جبیر، یک گرگ و یک شغال، یک سبزه قبا با لانه اش که از خار و خاشاک درست ...
در اوایل قرن شانزدهم میلادی در دهکده ای نزدیک شهر «استرتفورد» در ایالت واریک انگلستان، زارعی به نام ریچارد شکسپیر زندگی می کرد. یکی از پسران او «جان» در حدود سال ۱۵۵۱ در شهر استرتفورد به شغل پوست فروشی مشغول شد و «ماری آردن» دختر یک کشاورز ثروتمند را به همسری برگزید. ماری در ۲۶ آوریل ۱۵۶۴ پسری به دنیا آورد و نامش را «ویلیام» گذاشت. این کودک به تدریج پسری فعال ، شوخ و شیطان شد ، به مدرسه رفت و زبان لاتین و یونانی را فرا گرفت. ولی به علت کسادی شغل پدرش ناچار شد برای امرار معاش، مدرسه را ترک کند و شغلی برای خود برگزیند. برخی می گویند که او ابتدا شاگرد یک قصاب شد و چون از دوران نوجوانی دلبستگی شدیدی به ادبیات داشت، در موقع کشتن گوساله خطابه می سرود و شعر می گفت.
HIV
خانواده و سلامت | shekoofe | پ ۹۱/۰۷/۲۰
HIV چيست ؟ HIV مخفف ""Human Immunodeficiency Virus به معني "ويروس نقص ايمني انسان" مي‌باشد. ويروس ، يك ذره زنده خيلي كوچك است كه مي‌تواند تكثير و پخش شود اما...
یاهوووووووووووووووووووشاید از نام این ترفند اندکی جاخورده باشید ، اما باید قبول کرد که این نام بهترین عنوان برای این ترفند است! قصد داریم ...
در زندگی زناشویی دلخوری ها ، رنجش ها ، شکایت ها و مشاجره ها فراوان است . اگر چنین نباشد باید نگران بود . زیرا به یقین رابطه زوج به سردی گراییده و نسبت به هم بی اعتنا شده اند و دیگر هم را دوست ندارند که از یکدیگر نمی رنجند...
بسیاری از عادت های فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این که دارای میزان تنبلی بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند...
حقيقات نشان داده، محروم‌كردن استفاده موقتي از وسايل تكنولوژيك نتيجه عكس دارد و حتي ممكن است فرد را دچار اضطراب و حالت هيجاني كند...
درست است كه انسان امروز شايد نتواند از تكنولوژي دور باشد اما متخصصان و كارشناسان معتقدند كه وابستگي‌ ما به تكنولوژي مي‌تواند مضر و حتي خطرناك باشد...
ورود به سایت | تبادل لینک | |