افراد آنلاین
51 کاربر آن‌لاين است (9 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت مقالات)
ادامه...
مقالات :: مشاهیر تربت جام

آشنايي با مشاهير تربت جام - قرن هشتم

كتاب سرزمين جام و رجال آن - سايت تربت جام
خواجه شهاب الدین اسماعیل، خواجه شمس الدین مطهر، خواجه رضی الدین احمد متولی، خواجه قطب الدین محمد، خواجه محمد بزرگ، خواجه عبدالرحیم، خواجه محمد كارغشي، سعد بهاء ، مولانا عمادالدین، خواجه اولیا، خواجه محمود معد آبادي، خواجه احمد ، امیر یوسف زرشتکی، خواجه قطب الدین یحیی نیشابوری ، عبدالحي ، خواجه صدرالدین محمد، خواجه معزالدین علی اکبر جامی، بهالدین محمد نقشبندی، خواجه یوسف برهان، قاضي جلال الدین محمود الامامي، هروي، رکن الدین احمد ، مولانا محمود ، حافظ احمد ، مجد الملک بهاءالدوله علی، خواجه خطیب ، شمس الدین محمد قاضی جامی، خواجه معین الدین ، خواجه ضیاءالدین یوسف، خواجه شهاب الدین عمر ، خواجه شمس الدین محمدقاضي، مولانا وجیه الدین، خواجه شرف الدین، خواجه یحیی ، معز الملک ، شیخ هندوی ، خواجه عبدالمجاهد

خواجه شهاب الدین اسماعیل
وی ار امامان و مشاهیر جام در قرن هشتم بوده و در عدل و داد یگانه عصر به شمار میرفته است. وی چندین بار به چله رفته و چندین بار ریاضت چله را بر خود هموار کرد تا صوفی صافی گردید. خواجه شهاب الدین از ملازمان امیر تیمور گورکانی هنگام عزیمت او در این خطه بوده است.

خواجه شمس الدین مطهر بن خواجه شهاب الدین اسماعیل
او در تصوف دارای درجات عالیه بوده و یک صوفی آشنا به کلیه علوم باطنی و ظاهری و شریعت و طریقت بوده است.

خواجه رضی الدین احمد متولی
خواجه از مشایخ و از اکابر تصوف در قرن هشتم هجری و اهل جام بوده و از علما و دانشمندان بزرگ قرن هشتم است. وی با حاکم هرات خویشاوند بوده و در جنگ بین سلطان معزالدین حسین کرت حاکم هرات با امیر قزغن شرکت داشته و در همین باره موضوعی در حبیب السیر نقل شده که: "بعضی از مشایخ عظام جام که از جمله آنها خواجه رضی الدین احمد بن شیخ شهاب الدین اسماعیل بوده و با ملک حسین عرق خویش و سببی داشتند و رفعت لواء عظمتش موافق امزجه وي نبود نزد امیر قزغن رفته از ملک شکایت کردند."

خواجه قطب الدین محمد بن خواجه شهاب الدین اسماعیل
وی از عرفا و مشاهیر قرن هشتم هجری و اهل جام میباشد.

خواجه محمد بزرگ بن خواجه شهاب الدین اسماعیل
وی از فضلا و دانشمندان . عارفان قرن هشتم هجری و اهل جام بوده است.

خواجه عبدالرحیم
خواجه عبدالرحیم بن حواجه شهاب الدین اسماعیل بن خواجه قطب الدین محمد جامی از عرفای قرن هشتم هجری و از مردان عالم و با تقوای جام بوده است.

خواجه محمد كارغشي
از مشاهیر قرن هشتم هجری و ساکن جام بوده

سعد بهاء جامي
از شعرا و دانشمندان قرن هشتم هجری بوده و در شعر وادب دستی داشته و در تاریخ گزیده او را معاصر سلطان محمد خدابنده دانسته اند.

مولانا عمادالدین
از دانشمندان و عارفان قرن هشتم هجری و ساکن جام بوده است.

خواجه اولیا
از دانشمندان و عارفان قرن هشتم هجری و ساکن جام بوده است.

خواجه محمود معد آبادي
از مشاهیر قرن هشتم هجری در جام است.

خواجه احمد جامي
از مشاهیر قرن هشتم مي باشد.

امیر یوسف زرشتکی
از عارفان و مشاهیر قرن هشتم و از نوادگان شیخ احمد جام است.

خواجه قطب الدین یحیی نیشابوری جامي
وی اهل جام و متولد نیشابور است و عالم و عارف و دارای درجاتی در تصوف بوده است وی به قاضی القضاتی خراسان رسیده و در پنجم جمادی الاخر سنه 740هجری دارفانی را وداع گفته است .در میان سلاطین و بزرگان سیاست ان روزگار دارای اعتبار زیادی بود.

عبدالحي جامي
وی از رجال قرن هشتم و خطاطی چیره دست و هنرمندبوده و کتاب لطائف التفسیر را با خط نسخ را او کتابت کرده که اکنون باشماره 18413در کتابخانه ملی موجود است.

خواجه صدرالدین محمدجامي
از مشاهیر و بزرگان جام از بطوری که استاد حشمت موید استاد دانشگاه شیکاگو او را در ردیف مشاهیر جام ذکر کرده است.

خواجه معزالدین علی اکبر جامی
از دانشمندان و عارفان قرن هشتم هجری است . او در زمان حیات خود مکاتباتی با شاهان وقت داشته و انها را نصیحت میکرده است .در دربار تیموریان در هرات از اعتبار زیادی برخوردار بوده است.

بهالدین محمد نقشبندی
وی از عارفان بنام و سالکان طریقت بوده و در کتاب حبیب السیر اورا نظر قبول بفرزندی از بابا شماسی بود و تعلم آداب طریقت بحسب صورت از سید امیر کلال داشته است. محمد بن محمد بخاری مشهور به بهاءالدین نقشبندی در سال 791هجری وفات یافت.

خواجه یوسف برهان
وی از مشایخ بزرگوار و از صوفیان طریقت بوده و دارای اشعاری هم بوده است. در کتاب مجالس النفایس امیر علیشیر نوایی این بیت از او نقل شده:
رسید موسم شادی و ذوق عیش و طرب
اگر گدا بمراد دلی رسید چته عجب

قاضي جلال الدین محمود الامامي
از عالمان و مشایخ شهیر قرن هشتم هجری و اهل جام بوده و دارای درجاتی در تصوف و دارای امامت و ولایت بوده وی در سال 782هجری دار فانی را وداع گفته و در هرات و در محله گازرگاه مدفون شده است.

جامي هروي
از عرفا و صوفیان درد کشیده قرن هشتم هجری بوده ودر مزار خواجه عبدالله انصاری در هرات ساکن شده بود. وی دارای اشعار زیبایی بوده و سروده هایش در کتابهای مختلفی نقل شده است . جامی هروی به علت سکونت در هرات به هروی مشهور شد.

رکن الدین احمد جامي
از دانشمندان و عالمان قرن هشتم و اهل جام بوده و در زمان خود به قضاوت مشغول شده و هر از چند گاهیی برای سلاطی نامه مینوشته و انها را نصیحت مینمود.

مولانا محمود جامي
از عرفا و دانشمندان خطه جام در قرن هشتم و به پیشوایی مردم در شریعت و طریقت اشتغال داشته است

حافظ احمد جامي
حافظ احمدبن مولانا محمود جامی همچون پدرش مولانا محمود پیشوای مذهبی مردم و از دانشمندان و عالمان تربت جام در قرن هشتم هجری است. در شعر هم دارای شهرت است.

مجد الملک بهاءالدوله علی بن احمد جامي
صدرالاجل مجد الملک بهاءالدوله علی بن احمد جامی از سرداران و امیران تربت جام در قرن هشتم هجری بوده وی در جنگ جاجنگر امیر و فاتح جنگ بود. در حبیب السیر از او به امیری توانا و با بصیر یاد شده است. وی به علت شوکت و هیبت زیاد باعث ترس پادشاهان معاصر خود گردید و به همین خاطر مدتی را در زندان گذرانید که بعداً توسط ملک شمس الدین از زندان تاج الدین یلدز آزاد گردید.

خواجه خطیب جامي
از مشاهیر و امامان قرن هشتم هجری در تربت جام بوده و مردی بصیر و توانا و امامی عالم به همه علوم بوده است.

شمس الدین محمد قاضی جامی
شمس الدین محمد قاضی جامی از فقها و عالمان قرن هشتم هجری ئ نسبتش به شیخ جام میرسد. این عارف بزرگوار در سال 793هجری وفات یافت.

خواجه معین الدین جامي
از اقطاب جام و دانشمندان و عارفان قرن هشتم هجری و خواهر زاده ملک معزالدین کرت حاکم هرات بوده (جنگهای بین امیر معزالدین کرت با امیر قزغن مغول معروف بوده که در اکثر این جنگها مشایخ جام طرف مقابل امیر قزغن بودند) در حبیب السیر از خواجه شمس الدین جامی اینچنین تعریف شده : "....والده آن جناب صبیه ملک شمس الدین محمد کهین ابن ملک شمس الدین محمد بن اب بکر کرت بود و خواجه معین الدین از اعظم مشایخ و اکابر علمای خراسان به وفور فضل و کمال و ازدیاد جاه و جلال و علو همت و شمول لطف و مکرمت امتیاز فراوان داشت و ملاذ اکابر و اشراف بوده و همواره بقلم سخاوت نقش برو احسان بر الواح خواطر طوایف انسان می نگاشت." حضرت مولانا معین الدین جامی در سنه 783 در تربت جام درگذشت . وی دارای اشعاری هم بوده و از منظومات این شیخ بزرگوار زیاده نقل گردیده است:
از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت
بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت
اکنون زمن خسته نمی آرد یاد
بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت

خواجه ضیاءالدین یوسف
خواجه ضیاءالدین یوسف فرزند خواجه معین الدین از علما و مشایخ بزرگوار قرن هشتم هجری و اهل و ساکن جام بوده و نوه مادری ملک غیاث الدین کرت پادشاه هرات می باشد. وی مانند پدرش عالمی و عارفی با همت و دارای درجات امامت و ولایت بوده و با شاعران و ادبای هم عصر خود مانند علامه شمس الدین کراتی و ملک عماد زوزنی مکاتبه داشته است. خواجه یوسه به دوزبان عربی و فارسی شعر میگفت .سرانجام این بزرگوار در سنه 797هجری به دیار معبود شتافت. از اشعار وی:
اتانی کتاب فی اللطافه تابع
الی حیث یبدی فی الجمال تکلما
ولا انا ان تمنی للئمه
وتقبیله کل العقول تحشا
***
که از مهیب سعادت نسیم لطف وزید
بشیر فتح و ظفر از مقام قدس رسید
رسید مژده که از مشرق عنایت حق
هزار صبح سعادت به لمحه ای بدمید
***
شروع در غرضی کان به آخری نرسد
هزار بار به از کردن است ناکردن

خواجه شهاب الدین عمر جامي
خواجه شهاب الدین عمر فرزند خواجه معین الدین جامی از عارفان و دانشمندان قرن هشتم هجری و با شش واسطه به شیخ احمد جام میرسد .او در علوم باطنی و ظاهری بسیار توانمند و بلکه فوق العاده بوده است و دارای کرامات و در تصوف درجات والایی در امامت و ولایت داشته است. او معاصر سلطان میرانشاه گورکانی فرزند امیر تیمور بوده و پادشاه هروقت برای زیارت شیخ احمد جام به تربت جام مشرف میشدند به خانه خواجه شهاب الدین مهمان میگردیدند. خواجه از دنیادوستی بسیار بیزار و مردی مهمان نواز بود.
او در مزمت دنیا دوستی می گوید: "...دنیا مثل مرداری است که هرکس از مردار زیاده از سد رمق تناول نمایدبه مرض مبتلا گردد و از مردار دنیا که(الدنیا جیفه)هرکس زیاده از قدر کفاف که (بکفی این آدم لقیمات)به کار برد به چند مرض مبتلاگردد که آن غفلت و قساوت و هوا و هوس و شهوت و حرص و حسد است." خواجه چندین اربعین گذرانیده و بسیار عبادت کرده بود وی عقیده داشت که با کم عقلان نباید نشست چون صحبت با این مردمان بیفایده و باعث اتلاف وقت میگردد و بابرخی به مثابه زهر خوردن است او در اشعار زیبایش مردم را به همنشینی با نیکوکاران و فاضلان ترغیب کرده است:
از بدان یکسو شوید ای همرهان
همنشین نیک جویید ای مهان
صحبت نادانت از نادان کند
صحبت نیکانت از نیکان کند
ای مسلمانان فغان از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها اگر بر جان زند
یار بد بر جان و بر ایمان زند
و روایت السلامه فی الوحده و الافات بین الاثنین موید این روایت است .

خواجه شمس الدین محمدقاضي
از علما و دانشمندان قرن هشتم و از نوادگان شیخ جام است . وی به قضاوت و پیشوایی مردم مشغول بود و در سنه 793 درگذشت .

مولانا وجیه الدین حاجی شاه جامی
وی از مشایخ جام واز علما و دانشمندان قرن هشتم است.

خواجه شرف الدین آفرین جامي
از نوادگان شیخ جام و از اکابر و علمای قرن هشتم هجری و ساکن جام بوده است. خواجه شرف الدین آفرین جامی بعداً به خوارزم رفت و مولانا یوسف جامی برای او تقاضای زعامت مدرسه علمیه خوارزم را از ملک نصرالدین پادشاه خوارزم کرد.

خواجه یحیی جامي
از دانشمندان و اکابر جام و از کاتبان خواجه معین الدین جامی بوده وی در ادبیات عرب و فارسی مهارت داشته و اشعار هم به نظم در آورده است.

معز الملک جامي
معزالملک جامی فرزند شهاب الدین ابوالمکارم جامی از دانشمندان و مشاهیر قرن هشتم و اهل جام اشت و نامه های وی به مولانا ناصرالدین ترمذی در سمرقند به جای مانده است.

شیخ هندوی جامي
از عارفان و مشایخ بزرگ قرن هشتم و اهل و ساکن جام بوده است.

خواجه عبدالمجاهد جامی
از عرفا و مشایخ جام و نسبتش به پنج واسطه به شیخ احمد جامی می رسد.
مقاله قبلی >> آشنايي با مشاهير تربت جام - قرن هفتم آشنايي با مشاهير تربت جام - قرن نهم << مقاله بعدی
ترک بک
  • آدرس: http://torbatjam.com/modules/article/view.article.php/c3/53
  • ترک بک: http://torbatjam.com/modules/article/trackback.php/53
رای
10987654321
API: RSS | RDF | ATOM
سایت تربت جام & Copyright© admin
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

بیشترین خوانده شده
در آداب اسلامي توصيه هاي ويژه اي براي تغذيه در دوران بارداري وجود دارد. اين امر نشان دهنده ي اهميت اين زمان و نيز نقش تغذيه در آن است.
مجموعه آرامگاهی شیخ الاسلام احمد جامی یکی از بزرگترین مراکز زیارتی شرق ایران است که در قرن نهم به اوج شکوفایی خود رسید. این مجموعه که وسعتی حدود (64000) متر مربع دارد... .
تربت جام از لحاظ فرهنگ موسیقیایی یکی از غنی ترین مناطق ایران است. این مهم به دو صورت نمود پیدا می کند؛ نخست موسیقی مقامی تربت جام که شامل مقامهای آوازی و سازی است که به وسیله ی ...
برخي از علائم اختلال اعتیاد اینترنتی عبارتند از:
مشکلات میان فردی و یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسئولیتهای مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسئولیتهای فردی، کناره‌گیری پس از دست کشیدن از اینترنت، کج خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، آن‌لاین ماندن بیش از زمان برنامه‌ریزی شده، دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی‌توجهی به سلامت شخصی و بی‌خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت.
در روزگار سلجوقيان ، در سال 440 هجري قمري در قريه نامق ، از سلسله جرير بن عبدالله (از صحابي معروف) کودکي چشم به جهان گشود که او را احمد خواندند و بعدها به احمد جامي نامقي شهرت يافت... .
نورالدين ابوالبركات عبدالرحمن بن نظام‌الدين احمد بن شمس‌الدين محمد جامي نامي‌ترين شاعر و نويسنده دانشمند و عارف قرن نهم هجري است. برخي از پژوهندگان او را بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ و خاتم شاعران بزرگ پارسي‌گو ...
حجة الإسلام زین الدین ابوحامد امام محمد غَزّالی طوسی، یکی از بزرگترین متصوفین، فلاسفه و اندشمندان علمای اسلام در قرن پنجم و ششم هجری می باشد. بزرگمردی که در انواع رشته های علوم اسلامی سرآمد دانشوران روزگار خود گشت...
در كتاب لغت موسيقي نوشته افراسياب بيگ لي كلمه‌ي مقام كه به صورت موغام يا مغام هم نوشته مي‌شود، به عنوان مجموعه‌ي صداها و پرده‌هاي مختلف كه بر اساس يك كوك واحد ...
تربت جام ، كهن دریا عرفان، واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران زمین به مانند شهرها و مناطق دیگر آن با حوادث و فراز و نشیب های تاریخی و روند شكل تدریجی مواجه بوده است. دورانی كه این شهر، روستایی كوچك به نام معدآباد ...
تربت جام امروزه از محله های مختلفی تشکیل گردیده که نامگذاری این محلات یا به علت تجمع قومی بوده و یا به سبب مهاجرت روستاییان به شهر صورت گرفته است و یا به خاطر حوادث و سکونت اشخاص به خصوصی صورت گرفته است. قصد ما بر این است که در این قسمت به شناسنامه این محلات مختلف تربت جام بپردازیم.
تازه ترین مقالات
موسيقي مقامي (محلي)، بدوي ترين شكل موسيقي است كه از زمانهای دور برای ما به يادگارمانده است. این نوع موسیقی درهركشوری ، متناسب با بوم و محيط جغرافيايي و انساني آن كشوردرهم آميخته و جزئي از فرهنگ آن کشوري محسوب ميشود. به راستی کسی زمان دقیق پیدایش مقام را نمی داند. مقام نمی تواند یک تصنیف یا ترانه باشد. مقام پیشینه ای دارد به وسعت تاریخ وآدمهایش....
تواناتک: IMEI یک کد ۱۴ رقمی چیست است که باید در هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود منحصر به فرد باشد و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. از آن...
یک پلنگ که برای شکار خیز برداشته، یک قوچ اوریال با شاخهای تابیده اش، یک جبیر، یک گرگ و یک شغال، یک سبزه قبا با لانه اش که از خار و خاشاک درست ...
در اوایل قرن شانزدهم میلادی در دهکده ای نزدیک شهر «استرتفورد» در ایالت واریک انگلستان، زارعی به نام ریچارد شکسپیر زندگی می کرد. یکی از پسران او «جان» در حدود سال ۱۵۵۱ در شهر استرتفورد به شغل پوست فروشی مشغول شد و «ماری آردن» دختر یک کشاورز ثروتمند را به همسری برگزید. ماری در ۲۶ آوریل ۱۵۶۴ پسری به دنیا آورد و نامش را «ویلیام» گذاشت. این کودک به تدریج پسری فعال ، شوخ و شیطان شد ، به مدرسه رفت و زبان لاتین و یونانی را فرا گرفت. ولی به علت کسادی شغل پدرش ناچار شد برای امرار معاش، مدرسه را ترک کند و شغلی برای خود برگزیند. برخی می گویند که او ابتدا شاگرد یک قصاب شد و چون از دوران نوجوانی دلبستگی شدیدی به ادبیات داشت، در موقع کشتن گوساله خطابه می سرود و شعر می گفت.
HIV
خانواده و سلامت | shekoofe | پ ۹۱/۰۷/۲۰
HIV چيست ؟ HIV مخفف ""Human Immunodeficiency Virus به معني "ويروس نقص ايمني انسان" مي‌باشد. ويروس ، يك ذره زنده خيلي كوچك است كه مي‌تواند تكثير و پخش شود اما...
یاهوووووووووووووووووووشاید از نام این ترفند اندکی جاخورده باشید ، اما باید قبول کرد که این نام بهترین عنوان برای این ترفند است! قصد داریم ...
در زندگی زناشویی دلخوری ها ، رنجش ها ، شکایت ها و مشاجره ها فراوان است . اگر چنین نباشد باید نگران بود . زیرا به یقین رابطه زوج به سردی گراییده و نسبت به هم بی اعتنا شده اند و دیگر هم را دوست ندارند که از یکدیگر نمی رنجند...
بسیاری از عادت های فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این که دارای میزان تنبلی بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند...
حقيقات نشان داده، محروم‌كردن استفاده موقتي از وسايل تكنولوژيك نتيجه عكس دارد و حتي ممكن است فرد را دچار اضطراب و حالت هيجاني كند...
درست است كه انسان امروز شايد نتواند از تكنولوژي دور باشد اما متخصصان و كارشناسان معتقدند كه وابستگي‌ ما به تكنولوژي مي‌تواند مضر و حتي خطرناك باشد...
ورود به سایت | تبادل لینک | |