معضلات فرهنگی مردم تربت جام – رقابت های ناسالم

رقابت ذاتاً سازنده و مفید است اگر با خصوصیات انسانی همراه شود، چرا که باعث ایجاد انگیزه و میل به تلاش می گردد که همان رقابت سالم می باشد و در روانشناسی از آن به رقابت برنده – برنده یاد می شود.rnاما منظورمان از رقابت ناسالم، رقابتی بدون در نظر گرفتن هیچ ملاک و معیاری است، رقابتی که خرد کننده یک طرف و تسلط بخشنده ی طرف دیگر می باشد که به رقابت بازنده – برنده مشهور است. نوع دیگر رقابت نا سالم، رقابت بازنده – بازنده است که هر دو طرف آن چنان از جهل سر ریز شده اند که حاضرند نابود شوند اما رشد و ترقی طرف دیگر را نبینند. این نوع رقابت تنها در بین افراد جاهل مآب که جهل جزئی از شخصیت آنها گردیده است، دیده می شود و ربط چندانی به میزان تحصیلات و مطالعه ندارد.rnrn

در شهر تربت جام و کلاً در شهرهای کوچک، رقابت ها اغلب بازنده – برنده، گاهی اوقات بازنده – بازنده و به ندرت برنده – برنده می باشد. در کشورهای صنعتی موضوع رقابت سالهاست که حل شده است و هم اکنون اغلب شرکت های بزرگ تجاری دنیا، رقابت برنده – برنده با یکدیگر دارند. به طور مثال دیگر کارخانه ی بنز تمام محصولاتش را خود تولید نمی کند، بلکه بسیاری از نیازمندیهای خود را از شرکت های دیگر تأمین می کند. از یک طرف کارخانه انرژی کمتری برای تولید قطعات جزئی صرف می کند و از طرف دیگر کارخانه های سازنده قطعات، به هدف خود که امنیت در فروش است، دست می یابند. این شرکت ها بگونه ای با هم فعالیت می کنند که مشکل است آنها را به صورت جداگانه در نظر گرفت، چرا که در سود و ضرر همدیگر را شریک می دانند و اغلب پشتیبان و حامی یکدیگر در تمامی زمینه ها هستند.rnاین نوع مشارکت دقیقاً مشابه مشارکت حیواناتی است که با هم زندگی مسالمت آمیز دارند، مانند مورچه و شته، که مورچه مسئول حمل و نقل شته ها است واز طرف دیگر شته ها تأمین کننده مواد غذایی مورچه ها می باشند.rnرقابت های ناسالم، چه بازنده – برنده باشد و چه بازنده – بازنده، رقابت هایی نشأت گرفته از حسد، کینه و کوته نظری است و افرادی که پیرو چنین تفکری هستند، افرادی هستند که تحمل دیدن اندکی رشد رقیب خود را ندارند و از طرفی توان رویارویی با رقبای خود را ندارند.rnrn

جمع بندی و نتیجه گیری اینکه:rn1-رقابت در شهرهای کوچک اغلب ناسالم است.rn2-با الگوبرداری از شرکت های موفق دنیا و حیوانات موجود در طبیعت، می توان معنای رقابت را بیشتر درک کرد.rn3-می توان برای هر دسته از مغازه ها و شرکت هایی که فعالیت مشابه دارند، اتحادیه و صنف ایجاد کرد.rn4-به جای حسادت و افروختن کینه در دل، می توان از خداوند که صاحب تمام نعمت های دنیاست، طلب نعمت و آرزوی موفقیت کرد.rn5-باید پذیرفت که “خداوند است که، به هر که خواهد عزت می بخشد و به هر که خواهد ذلت می دهد، پس راضی به رضای خدا بودن، گشایش بخش بسیاری از مشکلات است.”